Algemene Voorwaarden

        1 Algemene Voorwaarden

 1. De PaulCamper GmbH, Landsberger Allee 117A, 10407 Berlijn, Duitsland (hierna: “wij/onze”, respectievelijk “platformaanbieder”), biedt verhuurders (hierna: “verhuurder”) de mogelijkheid, om op het platform www.paulcamper.nl (hierna: “platform”) mobile homes, campers en caravans (hierna: “kampeervoertuigen”) voor de verhuur aan te bieden om zo een huurovereenkomst met andere gebruikers (huurders) met betrekking tot de kampeervoertuigen aan te gaan (hierna gezamenlijk: “gebruikers”). De platformaanbieder is als bemiddelaar geen partij bij de huurovereenkomst en gaat dus ook geen huurovereenkomsten aan in naam van gebruikers.
 2. Sluiten gebruikers via het platform een huurovereenkomst in de particuliere sfeer, dan bestaat er verzekeringsdekking voor het betreffende kampeervoertuig. Dit kan zijn in het kader van de door ons met onze verzekeringspartner, Allianz, afgesloten groepsverzekering voor zover aan de verzekeringsvoorwaarden is voldaan (in dat geval gelden tevens de bijzondere en algemene verzekeringsvoorwaarden van de verzekeringspartner die onder Verzekering op onze website te vinden zijn), of in het kader van een verzekering die de verhuurder heeft bij een andere verzekeraar die verhuur dekt. Een goed voorbeeld hiervan is de NKC verzekering.
 3. Ook de bepalingen voor het gebruik van de diensten van de platformaanbieder (zie § 2 van de algemene bepalingen) zijn van toepassing. Bepalingen van aanbieders die in strijd zijn met de algemene bepalingen, accepteren wij niet, ook al zijn deze niet uitdrukkelijk verworpen.

  2 Diensten van de platformaanbieder

 1. De platformaanbieder stelt een platform ter beschikking, waarop gebruikers informatie kunnen plaatsen en kampeervoertuigen te huur kunnen aanbieden. Gebruikers kunnen via filters naar passende kampeervoertuigen zoeken, het profiel en het aanbod van andere gebruikers bekijken en vervolgens een aanbod doen. Geregistreerde gebruikers kunnen via het platform met elkaar communiceren. Het platform biedt de mogelijkheid op het platform huurcontracten aan te gaan. De uiteindelijke huurovereenkomst echter, komt tot stand tussen de gebruikers.
 2. Er wordt alleen informatie van gebruikers getoond, die door hen is vrijgegeven voor publicatie op het platform. De informatie wordt weergegeven zoals deze ter beschikking is gesteld. Het kan dus zijn dat informatie onjuist of onvolledig is. Uitsluitend de betreffende gebruiker is aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke informatie. Wij staan expliciet niet garant voor de juistheid van informatie geplaatst door derden, waaronder dus gebruikers.
 3. Wordt via het platform een huurovereenkomst tussen gebruikers gesloten, dan volgt de daaruit voortvloeiende betaling uitsluitend via Mangopay SA (Luxemburg). Hiervoor gelden de Algemene Voorwaarden van Mangopay. Wanneer een gebruiker niet binnen de aangegeven termijn (voor aanvang van de huurperiode) in eigen naam (rekeninghouder respectievelijk pashouder) het volledige bedrag betaalt, dan kunnen de platformaanbieder of de verhuurder de huurovereenkomst annuleren onder toepassing van de annuleringsregeling. De huur wordt bij de definitieve boeking – door klikken op de knop ‘aanbod bindend accepteren’ (boeking met betalingsverplichting) – direct opeisbaar en moet binnen zeven dagen worden voldaan. Wanneer de boeking nog ver weg ligt, dan kan de platformaanbieder kiezen voor een aanbetaling met een later te betalen restbedrag (te voldoen voor huurbegin). Mangopay verrekent de binnenkomende huurbetalingen met de commissie voor de platformaanbieder en eventuele bijkomende kosten (bijvoorbeeld verzekeringskosten van de camper, of door het reduceren van de huurperiode) en maakt het restbedrag op de eerste werkdag na huuraanvang over aan de verhuurder. Voor elke totstandgekomen huurovereenkomst ontvangt de platformaanbieder van de betreffende verhuurder een commissie ter hoogte van 15% van de bruto huurprijs.
 4. Het platform kan zo nu en dan offline zijn om bepaalde verbeteringen en updates door te voeren of indien er een storing is. Gebruikers zijn zich ervan bewust dat dit kan gebeuren en begrijpen dat de platformaanbieder zich inspant om het platform altijd bereikbaar te houden, maar daar geen garantie over kan geven.
 5. De platformaanbieder heeft een collectieve verzekering gesloten met de verzekeringsmaatschappij Allianz, bij wie, mits voldaan aan de onderstaande voorwaarden het kampeervoertuig verzekerd wordt, tenzij de verhuurder een eigen aanvullende verzekering heeft voor de verhuur:

Voor verhuurders

Voordat een verhuurder een kampeervoertuig op het platform kan aanbieden en daarbij gebruik kan maken van de collectieve verzekeringsmodule voor particuliere camper-sharing van Allianz Nederland Schadeverzekering, Coolsingel 139, 3012 AG Rotterdam (‘Allianz’), moet de verhuurder voldoen aan de volgende aanvullende voorwaarden:

 • Verhuurder heeft een vaste woonplaats in Nederland, correcte weergave persoonsgegevens in het eigen profiel;
 • Het kampeervoertuig is een als kampeervoertuig gebruikte personenwagen/ caravan (hiervoor dient er buiten een bestuurderscompartiment een slaap- en kookgelegenheid te bestaan) met minder dan 9 zitplaatsen (inclusief de bestuurdersplaats);
 • Het kampeervoertuig staat op naam van de verhuurder, of de verhuurder bezit een volmacht van de eigenaar, houder of lease-maatschappij om het kampeervoertuig particulier te verhuren;
 • Voertuig bezit een Nederlands kenteken en op het moment van verhuur een geldige APK en het totaalgewicht is maximaal 3500 kg.

Voor huurders

Wanneer een bestuurder een kampeervoertuig, particulier via het platform wil huren, moet hij beschikken over een eigen verzekering die verhuren toestaat of voldoen aan de volgende aanvullende voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de verzekeringsdekking van de Allianz collectieve verzekering:

 • Hij moet de juiste persoonsgegevens bij de registratie en de boeking mededelen;
 • De leeftijd van de huurder en andere bestuurders is minimaal 23 en ten hoogste 75 jaar,
 • De huurder en bestuurders moeten tenminste 3 jaar in het bezit van een geldig rijbewijs zijn, dat in Nederland het recht geeft het aangeboden voertuig te besturen. Er mag geen rijverbod bestaan of een tijdelijke ontzegging van de rijbevoegdheid zijn opgelegd. De verzekeringsdekking van de Allianz is gekoppeld aan het voldoen aan deze en alle andere verzekeringsvoorwaarden van de Allianz, die hier kunnen worden bekeken en deel uitmaken van de overeenkomst. Zodra er niet is voldaan aan een van de voorwaarden, bestaat er geen verzekeringsdekking en kan de huurovereenkomst niet gesloten worden of wordt deze ontbonden.

  3 Overeenkomst tussen gebruikers

Het plaatsen van een aanbod (door een verhuurder) op het platform, is nog geen bindend aanbod. Gebruikers kunnen bij interesse, een aanvraag bij een verhuurder doen teneinde uiteindelijk een kampeervoertuig te huren; het platform bemiddelt tussen huurder en verhuurder. Met wie de verhuurder uiteindelijk een huurovereenkomst aangaat, is de vrije keuze van de verhuurder. Details over de totstandkoming van de huurovereenkomst, vind je in onze Klanteninformatie. De verhuurder moet de platformaanbieder direct over relevante veranderingen in de overeenkomst (bijvoorbeeld ongeval, diefstal, wijziging huurperiode) informeren. Wijzigen gebruikers na het sluiten van een huurovereenkomst de huurperiode, dan moet dit onmiddellijk aan de platformaanbieder worden meegedeeld. De provisie van de platformaanbieder op grond van § 2 sub 3 wordt overeenkomstig aangepast.

 1. Het is de verhuurder niet toegestaan, buiten de afspraken van de huurovereenkomst om, extra kosten, vergoedingen of andere betalingen van de huurder te verlangen. In het bijzonder geldt dit voor kilometervergoedingen.
 2. Het platform mag huurders uitsluiten van het platform, wanneer deze de regels van het platform heeft overtreden, op grond van een eerdere huurperiode een negatieve beoordeling heeft, of wanneer de huurder een wezenlijk risico met zich meebrengt.

  4 Registreren van gebruikers

Gebruikers kunnen zich kosteloos op het platform registreren. Voor de acceptatie gelden de registratievoorwaarden (te aanvaarden bij registratie, het doen van aanbiedingen en het huren van kampeervoertuigen).

         5 Beoordelen van gebruikers

Gebruikers hebben de mogelijkheid, de contractpartij te beoordelen. Daarvoor zijn de Bepalingen ter beoordeling van andere gebruikers van toepassing.

         6 Gegevensverwerking; gegevensbescherming

Onze regels met betrekking tot Gegevensbescherming zijn van toepassing. Voor het geval dat een gebruiker onze website waarop het platform draait, verlaat, gelden de regels m.b.t. de gegevensbescherming van de derde website aanbieder.

         7 Garantie en aansprakelijkheid van de platformaanbieder

 1. De platformaanbieder is niet verantwoordelijk voor de juistheid dan wel volledigheid van gebruikersinformatie, de inhoud van de gebruikersprofielen, het aanbod van verhuurders of de inhoud van andere websites waarnaar op de website wordt gelinkt. Mocht de platformaanbieder merken dat op het profiel van een gebruiker of op een verlinkte website, wederrechtelijke inhoud staat, dan zal de platformaanbieder deze inhoud wissen of de link deactiveren.
 2. De platformaanbieder is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de diensten van gebruikers.
 3. Wij zijn gehouden tot schadevergoeding of vergoeding van uitgaven – ongeacht de rechtsgrond:

(a) in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijn wij geheel aansprakelijk. Bij lichte nalatigheid zijn wij alleen aansprakelijk voor schade op grond van schending van een wezenlijke contractuele verplichting (verplichting, waarvan de vervulling essentieel is voor de goede uitvoering van de overeenkomst en waarop je vertrouwt op de regelmatige naleving dan wel mocht vertrouwen); in dit geval is onze aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van de, voor het contract specifieke, te verwachten schade.

(b) De in punt (a) genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet, wanneer wij een gebrek te kwader trouw hebben verzwegen of garanties hebben gegeven voor eigenschappen van het product, voor schades het leven aangaande, aan het lichaam of de gezondheid en bij een productaansprakelijkheid.

Voor zover onze aansprakelijkheid is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid voor onze wettelijke vertegenwoordigers en medewerkers.

        8 Slotbepalingen

 1. De taal van de overeenkomst is Nederlands. Uitsluitend het Duitse recht is van toepassing. De overeenkomst van de Verenigde Naties met betrekking tot overeenkomsten met betrekking tot de internationale inkoop van goederen van 11 april 1980 (CISG) vindt geen toepassing. Onaangetast blijven dwingende bepalingen van landen waarin de gebruiker hoofdzakelijk is gevestigd of zich overwegend bevindt. Gebruiker kan altijd een lokale bepaling inroepen indien deze voor hem gunstiger is dan de bepaling uit de Algemene Voorwaarden of gunstiger is dan een vergelijkbare bepaling uit het Duitse recht.
 2. Mochten afzonderlijke bepalingen uit de gebruiksvoorwaarden onwerkzaam zijn of worden, dan heeft dit geen invloed op de toepasbaarheid van de overige bepalingen.

Registratievoorwaarden

Algemene bepalingen voor registratie

 1. De registratie op het platform is kosteloos. Er bestaat geen garantie tot toelating tot het platform. Wij behouden ons het recht voor, in geval van gerede twijfel, gebruikers uit te sluiten van deelname aan het platform. De gebruiker dient ons zijn identiteitsnummer (paspoort of EU-Identiteitskaart) en iedere verhuurder tevens zijn autopapieren te sturen, samen met een kopie autopapieren (Deel 1 of Deel 1A en B) en een verzekeringsbewijs. Afgezien van het accepteren van onze gebruikersvoorwaarden en de registratievoorwaarden brengt de registratie voor de gebruiker geen andere verplichtingen met zich mee. De gebruiker kan zijn registratie op elk moment weer ongedaan maken, door ons hiertoe vormloos een e-mail aan hallo@paulcamper.nl te sturen.
 2. Elke gebruiker heeft de mogelijkheid verschillende gegevens in zijn account op te slaan. De gebruiker is verplicht deze gegevens naar waarheid en volledig in te vullen, de persoonlijke gegevens in zijn profiel te actualiseren en relevante wijzigingen direct aan te passen, o.a. bij intrekking van de rijbevoegdheid, het verkrijgen van een nieuw rijbewijs of identiteitsbewijs, informatie over de toestand en het eigendom met betrekking tot het aanbod, en de verkeersveiligheid van voertuigen. Wijzigingen kunnen online in het eigen account worden gedaan.
 3. Iedere gebruiker mag een gebruikersaccount aanmaken. Het gebruikersaccount is niet overdraagbaar. Betalingen door huurders kunnen uit veiligheidsoverwegingen uitsluitend vanaf de rekening van de in de huurovereenkomst genoemde huurder zelf worden gedaan.
 4. Geweld verheerlijkende, bedreigende en racistische en seksueel getinte inhoud in het profiel van een gebruiker zijn verboden.
 5. Elke gebruiker moet erop toezien dat de door hem gebruikte inhoud en materiaal rechten van derden onverlet laat. Gebruiker verklaart dat hij gerechtigd is de door hem gebruikte/gepubliceerde inhoud en materialen te gebruiken.
 6. Gebruikers mogen in hun profielen of berichten niet verwijzen naar externe aanbiedingen, die met de diensten van PaulCamper direct, dan wel indirect concurreren.
 7. Bij overtreding van deze voorschriften behouden wij ons het recht voor inhoud van de profielen te allen tijde te verwijderen en de betreffende gebruiker uit te sluiten van gebruik van het platform.
 8. Wij behouden ons het recht voor om het aanbod van gebruikers ook prominent, bijvoorbeeld op de homepage, te plaatsen. Wij behouden ons het recht voor om door gebruikers geplaatste inhoud technisch zo aan te bieden en aan te passen, dat deze op mobiele apparaten of software applicaties weergegeven kan worden.

Klantinformatie PaulCamper

Wettelijke informatieplicht

 1. Informatie over de aanbieder

PaulCamper GmbH
Landsberger Allee 117A
10407 Berlijn
Duitsland
Telefoon: 085 888 2844
E-mail: hallo@paulcamper.nl
Ingeschreven in het Handelsregister bij het Ambtsgericht Berlijn: HRB 199512 B
Btw nummer: DE 292 836 566

Hier kun je ook terecht met je klachten.

2. Totstandkoming van een overeenkomst tussen twee gebruikers; technische stappen

Op het door ons geëxploiteerde platform bemiddelen wij in de totstandkoming van huurovereenkomsten met betrekking tot vrijetijdsvoertuigen (m.n. campers en caravans) tussen aanbieders en geïnteresseerden. Aanbieders kunnen hun aanbod op ons platform zetten en aan derden te huur aanbieden.

Via de zoekfunctie kan een geïnteresseerde plaats, zoekradius, gewenste huurperiode en eventuele andere parameters ingeven en passende aanbiedingen zoeken. Wanneer de geïnteresseerde een aanbod bevalt, kan hij door te klikken op de knop ‘nu aanvragen’ een vrijblijvende aanvraag aan de verhuurder sturen. De verhuurder ontvangt via het PaulCamper systeem een bericht en kan de aanvraag in zijn account bekijken. Door het klikken op de knop ‘afwijzen’ kan de verhuurder de aanvraag afwijzen en door het klikken op de knop ‘wijzigen’ de geïnteresseerde een aangepast, dit keer bindend, aanbod doen. Wanneer de verhuurder de geïnteresseerde zonder aanpassing een bindend aanbod wil doen, klikt de verhuurder op de knop ‘bindend aanbod doen’ en kan voor het versturen aan de huurder eventueel aanvullende informatie geven. De geïnteresseerde ontvangt daarop via het PaulCamper systeem een bericht met het bindende aanbod. Pas door het klikken op de knop ‘aanbod bindend accepteren’, is betalingsplichtig boeken, op de website komt een bindende overeenkomst tot stand tussen de verhuurder en huurder. Gebruikers kunnen onder bepaalde voorwaarden de overeenkomst beëindigen. In dat geval zijn onze annuleringsvoorwaarden van toepassing (zie het laatste punt van de Algemene Voorwaarden). De huursom dient binnen zeven dagen te worden voldaan. De rekeninggegevens delen wij de huurder na het sluiten van de overeenkomst mee.

 1. Herroepingsrecht voor de overeenkomst tussen gebruikers en PaulCamper

Herroepingsrecht

Je hebt het recht, binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden, de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag van totstandkoming van de overeenkomst. Om gebruik te maken van je herroepingsrecht moet je ons: PaulCamper GmbH, Landsberger Allee 117A, 10407 Berlin, Duitsland, e-mail: hallo@paulcamper.nl, telefoon: 085 888 2844, door middel van een eenduidige verklaring (bijvoorbeeld een per post verstuurde brief, of e-mail) over je besluit om de overeenkomst te herroepen, informeren. Je kunt daarvoor het bijgevoegde voorbeeld herroepingsformulier gebruiken, hetgeen echter niet voorgeschreven is. Voor het voldoen aan de herroepingstermijn volstaat het dat je de mededeling over de uitoefening van je herroepingsrecht voor het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt.

Gevolgen van de herroeping

Wanneer je de overeenkomst herroept, zijn wij gehouden alle betalingen, die wij van je ontvingen, inclusief de leveringskosten onherroepelijk en op z’n laatst veertien dagen vanaf de dag terugbetalen dat de mededeling van de herroeping van de overeenkomst ons bereikt heeft. Voor deze restitutie maken wij of gebruik van dezelfde betalingsmethode die je bij de oorspronkelijke betaling hebt gebruikt, of een bankoverschrijving op een door jou aangegeven rekeningnummer; in geen geval ontstaan er door de restitutie kosten voor je. Heb je verlangd, dat de diensten al tijdens de herroepingsperiode beginnen, dan dien je ons hiervoor een aangemeten vergoeding te betalen. Het betreft dan het gedeelte, dat tot het tijdstip dat je ons van de uitoefening van je herroepingsrecht met betrekking tot de overeenkomst op de hoogte hebt gebracht, reeds geleverde diensten in verhouding tot de totale omvang van de in de overeenkomst genoemde diensten staat.

Voorbeeld exemplaar herroepingsformulier

Wanneer je de overeenkomst wilt herroepen, kan je de volgende of soortgelijke formuleringen met dezelfde strekking gebruiken:

 • Aan PaulCamper GmbH, Landsberger Allee 117A, 10407 Berlin, Duitsland, e-mail: hallo@paulcamper.nl
 • Hiermee herroep ik de door mij gesloten overeenkomst over de koop van de de volgende diensten
 • Geboekt op ()/ ontvangen op ()
 • Naam van de gebruiker
 • Adres van de gebruiker
 • Handtekening van de gebruiker (alleen bij brief)
 • Datum

Gebruikers van ons platform sluiten bovendien onder elkaar huurovereenkomsten over voertuigen. Deze vallen niet onder het herroepingsrecht. Bovenstaande ziet enkel op de overeenkomst tussen gebruikers en PaulCamper als platformaanbieder.

 1. Data opslag en toegankelijkheid van de contractvoorwaarden

Bij een bemiddeling via het platform slaan wij je gegevens op en sturen je deze bij iedere boeking per e-mail toe. Onze Algemene Voorwaarden ontvang je bij de registratie. Onze Algemene Voorwaarden kun je op elk moment hierbekijken.

 1. Garanties

Voorzover in § 7 van Onze Algemene Voorwaarden niets afwijkends is geregeld, gelden de wettelijke garantieplichten.

 1. Taal van de overeenkomst

De taal van de overeenkomst is Nederlands.

 1. Informatie voor online geschillenbeslechting

Indien je klachten hebt, kan je op de door de Europese Commissie ter beschikking gestelde website om online klachten op te lossen, je klacht deponeren. Je klacht wordt dan aan ons doorgegeven. Dit kan je doen door de volgende link te gebruiken en de aanwijzingen op te volgen: Onlinegeschillenbeslechting. Uiteraard kan je ook contact opnemen met onze klantenservice via e-mail: hallo@paulcamper.nl of telefoonnummer: 085 888 2844

Bepalingen met betrekking tot de beoordeling van gebruikers

 1. Beoordelingssysteem

Geregistreerde gebruikers van het platform kunnen na het sluiten van de huurovereenkomst, de verhuurder beoordelen. Daarvoor bestaat er een systeem met vijf sterren (één ster betekent: totaal ontevreden, vijf sterren betekent: zeer tevreden). Bovendien kan elke gebruiker in de daaronder verschijnende ruimte een beoordeling in woorden over de afloop en de ervaringen met de boeking schrijven. De beoordeling (aantal verkregen sterren en geschreven tekst) verschijnt in het profiel van het beoordeelde lid en is daar te lezen.

 1. Inhoud van de beoordeling

Onderdeel van de beoordeling mogen alleen eigen ervaringen zijn. Ervaringen van derden (van horen zeggen) mogen geen onderdeel uitmaken van de beoordeling. Het is niet toegestaan een beoordeling over een andere gebruiker te geven, gebaseerd op omstandigheden die niet in direct verband staan met de boeking (bijvoorbeeld persoonlijke relatie tot de te beoordelen persoon of voorvallen uit het verleden). Ook beoordelingen over zichzelf zijn niet toegestaan.

 1. Verantwoordelijkheid

Voor de inhoud van de beoordeling is degene die beoordeelt uitsluitend zelf verantwoordelijk. Wij benadrukken dat onwaarheden niet mogen worden verspreid. Meningen zijn binnen de geldende wettelijke grenzen toegestaan. Voor beledigingen en kwetsende opmerkingen is geen plaats op ons platform.

 1. Licentie

Gebruiker geeft platformaanbieder een eeuwigdurend niet exclusief gebruikersrecht om alle door gebruiker geüploade en gepubliceerde content, zoals reviews, foto’s et cetera. te gebruiken en/of in sublicentie aan derden te geven. Tevens is platformaanbieder gerechtigd al dan niet na klachten de beoordeling te wijzigen of te verwijderen.

 1. Wat doen in geval van onenigheid

Wanneer een beoordeelde gebruiker van mening is, dat de beoordeling door een ander lid hem in zijn rechten aantast, neemt hij het beste contact op met onze klantenservice. We stellen het beoordelende gebruiker in de gelegenheid om stelling te nemen met betrekking tot zijn beoordeling. Wij behouden ons het recht voor om beoordelingen te wissen, die de beoordelingsvoorschriften overtreden.

Annuleringsregeling

Nadat de verhuurder aan huurder een bindend aanbod heeft gedaan en de huurder dit heeft geaccepteerd, is de huurovereenkomst definitief gesloten. Wanneer de huurder van de overeenkomst afziet, dan zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing:

 • tot 50 dagen voor vertrek: 30 % van de huursom
 • van de 49 tot 15 dagen voor vertrek: 75 % van de huursom
 • vanaf 14 dagen voor vertrek: 90 % van de huursom
 • op de dag van vertrek of bij no show: 100 % van de huursom

Voor het geval dat de huurder de reis om gezondheidsredenen niet kan aantreden, adviseren wij om een reisverzekering of een annuleringsverzekering af te sluiten. Deze is eenvoudig online af te sluiten. In dat geval krijg je de huurprijs terug van de verzekering.

In geval van een annulering van de huurovereenkomst gelden voor de verhuurder de Voorbeeld-huurvoorwaarden.